Cartell de Primavera 2021

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS

01. OBJECTE

Disseny del cartell de les Festes de primavera i aplicacions.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella i l’Ajuntament de L’Hospitalet han establert un acord

de col·laboració per tal d’incentivar la creació i promoure la difusió de la producció i obra gràfica de

joves artistes i dissenyadors.

Amb aquesta idea es fa pública la proposta de disseny del cartell de les Festes de Primavera obrint una

fase de presentació de treballs realitzats per alumnes i antics alumnes de l’escola.

L’obra seleccionada serà el cartell de les Festes de Primavera i la imatge de totes les aplicacions fetes

amb tal motiu.

02. PERSONES PARTICIPANTS

La participació és oberta a alumnes matriculats aquest curs 2020-2021 a l’Escola d’Art Josep Serra i

Abella de l’Hospitalet, ESDAP Catalunya campus Serra i Abella.

També poden participar antics alumnes que hagin finalitzat els estudis en aquest centre durant els tres

cursos anteriors a la convocatòria (entre el 2017 i el 2019).

Es permet el treball individual o en grup de fins a tres persones.

03. CONTINGUT DEL CARTELL

El tema del cartell ha de girar entorn de:

· Les Festes de Primavera, destacant el seu esperit optimista i alegre.

· Sant Jordi i la seva iconografia, en especial el drac.

· La ciutat de L’Hospitalet, comunicant els seus valors principals: creixement, progressió, teixit social…

Text imprescindible:

Festes de Primavera L’Hospitalet

Del 22 al 25 d’abril de 2021

L’Ajuntament es reserva la possibilitat d’afegir informació institucional al cartell.

04. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Format: vertical.

Mides: 310 mm x 440 mm.

Reproducció final: Quadricromia.

Versatilitat: S’ha de tenir en compte que la imatge haurà de funcionar en els diferents formats de les

aplicacions de la campanya de les Festes de Primavera (banderoles, tanques promocionals, programa de

mà, símbol, etc. )

La documentació addicional sobre les aplicacions es troba a la intranet del centre.

05. PRESENTACIÓ DE CARTELLS

La participació és sota pseudònim.

Cal presentar a la consergeria del centre:

Un sobre de la mida del cartell que contingui la a maqueta impresa del cartell (310 x 440 mm) sobre un

suport rígid (cartó ploma o similar). El cartell s’ha d’identificar amb el pseudònim de l’autor en el seu

revers.

Un altre sobre, identificat amb el mateix pseudònim, que contingui les dades de l’autor (nom, adreça

completa, telèfon de contacte i correu electrònic). Aquest sobre s’ha d’enganxar en el revers del cartell.

La versió digital s’ha de penjar a l’espai previst de la intranet del centre, en format PDF i en alta

resolució (300 dpi).

El període d’entrega és del 1 fins al 5 de març de 2021.

Els cartells no seleccionats es podran retirar en el termini de tres mesos a partir del tancament de

l’exposició que organitzarà l’Ajuntament i l’EA Serra i Abella de L’Hospitalet.

06. FORMA DE SELECCIÓ DEL CARTELL

Una comissió seleccionarà tres cartells d’entre els seleccionats.

Un dels tres cartells serà el guanyador del cartell de les Festes de Primavera 2021, els altres dos es

consideraran finalistes.

Els treballs presentats s’exposaran en una mostra que organitzarà l’Ajuntament i l’Escola.

07. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La comissió de selecció estarà formada per les següents persones:

Dos dissenyadors gràfics en actiu

Tres membres designats per l’Ajuntament de L’Hospitalet

Dos professors designats pel centre

Els noms dels integrants de la comissió es faran públics passades les dates del lliurament.

08. CRITERIS DE SELECCIÓ

En la selecció dels cartells es tindrà en compte els criteris següents:

a) La qualitat conceptual de la proposta

b) El nivell de la resolució formal de les idees

c) La capacitat per comunicar els valors de les Festes de Primavera de L’Hospitalet

d) El valor persuasiu del cartell

e) La incorporació d’aspectes originals i innovadors

f) La versatilitat de la imatge per a ser adaptada a diferents formats

09. RECONEIXEMENT

L’autor o els autors de l’obra seleccionada obtindran un premi consistent en 1.000 euros pel guanyador i

400 euros pels altres dos finalistes.

L’autor o els autors de l’obra seleccionada podran participar en el procés de producció del cartell i de les

aplicacions, amb l’oportunitat de realitzar les pràctiques en el servei d’Imatge Corporativa i Relacions

Externes de l’Ajuntament.

10. RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DEL RECONEIXEMENT

La resolució del resultat de la selecció del cartell entre les diferents propostes es farà pública el dia 26 de

març.

Així mateix, el lliurament es realitzarà aquest mateix dia en un acte presidit per l’alcaldessa de

L’Hospitalet Núria Marín.

11. NOTIFICACIÓ

El resultat es publicarà a les xarxes de l’escola i a les de l’Ajuntament de L’Hospitalet l’endemà de la

resolució.

12. RESERVA DE DRETS DE REPRODUCCIÓ

L’Ajuntament de L’Hospitalet es reserva els drets de reproducció del cartell seleccionat, que seran cedits

en exclusiva. L’autor es compromet a cedir la imatge del cartell guanyador perquè s’inclogui com a

imatge gràfica en el material informatiu que s’editi per a les Festes de Primavera de L’Hospitalet 2021.

Els autors dels cartells presentats hauran de cedir els drets de reproducció per a ser publicats.

13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.

14. AUTENTICITAT DE LES OBRES

L’obra seleccionada ha de ser inèdita i original. Qualsevol còpia o plagi serà susceptible de

desqualificació de forma immediata.

15. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que les persones participants comuniquin a l’Ajuntament i a l’EA Serra i

Abella per a participar en la convocatòria es tractaran de conformitat amb el que estableix a Llei

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.