prevenció SARS-CoV-2

Instrucció 1/202, de la secretària general, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

carta a les famílies