Coneix l’escola

L’Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella és un centre públic dedicat als ensenyaments artístics.
En concret s’imparteixen:

  • Els cicles formatius de grau superior i mitjà de la Familia de la Comunicació Gràfica i Audiovisual.
  • Els Estudis Superiors de Disseny (ESDAP), equivalents al Grau Universitari de Disseny Gràfic.

Tots els ensenyaments impartits són reglats.

És una Escola jove, nascuda el 1989, pionera en la implantació dels nous plans d’estudis artístics. Ens definim com a escola catalana integrada a l’Espai Europeu, amb els plans d’estudis adaptats a Bolonya.

Les ràtios petites d’alumnes a l’aula ens permeten l’atenció propera i personalitzada, i cada alumne pot ser atès d’acord amb la seva evolució personal.

L’escola treballa en la formació de professionals del món visual i gràfic, creadors amb capacitat crítica, oberts a idees innovadores en el disseny i amb recursos intel·lectuals i tècnics.
Entenem l’art i el disseny com a una creació amb vàlua interna, ple de concepte, i no merament com un bell embolcall, sense contingut.

El nostre objectiu és, doncs, aportar a la societat persones preparades en les diferents disciplines de la comunicació visual i gràfica, professionals creatius i sensibles amb l’entorn, conscienciats que la seva tasca ha de ser útil per al desenvolupament i millora de la societat. Potenciant sempre el respecte i la preservació del medi ambient, és a dir, fent un bon ús dels recursos i el reciclatge, així com el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge.

L’Escola es declara laica i plural. Com a escola pública i, en el marc legal que prescriu la igualtat en drets de tots els ciutadans davant l’Administració, és respectuosa amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida i amb el pluralisme ideològic de la societat que ens envolta.
La nostra intenció és seguir treballant per fer una escola democràtica i participativa, establint relacions positives amb els altres, facilitant la cooperació, el treball en equip i la construcció d’estratègies col·lectives.

Cliqueu per coneixer el PEC

Cliqueu per coneixer la NOFC