CFGM D’ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS, PERFIL FOTO

Els estudis de Grau mig de Fotografia capaciten l’alumne per desenvolupar les funcions tècniques, expressives i operatives de la fotografia, conèixer els instruments i els mitjans materials.

Els alumnes s’especialitzen així mateix, en les tasques de producció impresa i editorial per tal de deixar el treball llest per a la impressió (llibres, revistes, catàlegs, fulletons, publicitat, embalatges, senyalitzacions…).

Per a realitzar aquestes tasques cal el coneixement del llenguatge visual i les aplicacions dels mitjans informàtics.
Des de l’escola aportem les bases per a una formació cultural i visual, estratègies per a potenciar la creativitat i sensibilitat, així com recursos per a una reflexió crítica.

Objectius

 • Comprendre les diferents fases del procés de producció fotogràfica i col·laborar en els procediments de presa, impressió i postimpressió d’acord amb les indicacions del projecte.
 • Interpretar i dur a terme les indicacions tècniques per a la realització de projectes fotogràfics.
 • Utilitzar amb destresa programes de maquetació i d’edició així com aplicacions relacionades amb el tractament de text, dibuixos i imatges.
 • Conèixer amb detall les especificacions tècniques dels materials i equipaments utilitzats i organitzar les mesures de manteniment periòdic preventiu dels mateixos
 • Elaborar esbossos, maquetes per a la presentació al client.
 • Maquetar textos i imatges d’acord amb les indicacions estilístiques i tècniques del projecte. Preparació per a la impressió.
 • Obtenir, corregir, transcriure i fer el tractament digital de textos i imatges per a productes gràfics impresos.
 • Detectar problemes, col·laborar en les tasques de control de qualitat i realitzar els ajustos corresponents a les diferents fases del procés de producció gràfica.
 • Conèixer i aplicar la normativa que regula el disseny i la producció gràfica així com les mesures de prevenció i protecció en l’entorn de treball.

Esctructura

Primer curs

Taller de Representació
Mitjans Informàtics
Història del Disseny Gràfic
Tipografia
Producció i Impressió
Tècnica fotogràfica. Iniciació
Taller analògic i digital (l)
Anglès Tècnic

Segon curs

Autoedició
Projectes
Obra Final
Fonaments Disseny Gràfic
Formació i Orientació laboral
Equipaments fotogràfics
Taller analògic i digital (ll)
PRÀCTIQUES

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior (cal superar una prova d’accés).

Sortides professionals

L’assistent al producte gràfic imprès_Perfil fotografia, realitza activitats
de fotografia i disseny associat en una empresa relacionada amb: serveis, equipaments i distribució d’equips fotogràfics, producció de material audiovisual, publicitat i comunicació, moda, món editorial, indústria en general, laboratoris industrials de fotografia i cinematografia.

Actualment és un dels camps professionals amb major demanda i en contínua expansió.

Es pot optar per treballar per compte propi o d’altri, de manera independent o en
col·laboració amb d’altres professionals.